Aktuální data

Aktuální data roku 2021

Počátek vegetační sezóny roku 2021 se vyznačoval nízkými teplotami, kdy se sumy aktivních teplot pohybovaly výrazně pod průměrem. Například v polovině dubna byly sumy teplot opožděny oproti dlouhodobému průměru z let 1961-2019 až o 9-19 dní; nízké teploty roku 2021 byly jasně patrné i v porovnání s předešlými roky 2020, 2019 nebo 2018. A jsou to právě teploty, které během jarních měsíců ovlivňují nástupy fenologických fází nejvýrazněji.

Zpoždění v termínech fenofází bylo patrné ve volné přírodě, kde bylo pozorováno u většiny běžně se vyskytujících dřevin (jasany, lípy, břízy, javory, jilmy). Opoždění oproti dlouhodobému průměru se pohybovalo v rozmezí 2 – 12 dní. Stejné termíny fenofází dřevin, jako v letošním roce, byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Rovněž keře a byliny (trnky, hlohy, sasanky, plicníky) zahájily kvetení se zpožděním a to o 2 – 9 dní oproti průměru. U keřů a bylin se o tak výjimečné zpoždění nejednalo. Fenofáze kvetení keřů nebo bylin se v tuto dobu běžně vyskytovaly i po roce 2000 nebo v 90. letech minulého století. V letošním roce však se zpožděním začalo nejen kvetení ale i olisťování dřevin a přiblížilo se hodnotám v 70. a 80. letech minulého století. U olisťování stromů je ale v letošním roce zpoždění největší od roku 1989 (v tomto období převládaly záporné odchylky).

Také ptačí populace pozorované v lužních lesích jižní Moravy od roku 1951 zareagovaly na chladnější počasí pozdějším kladením vajíček. Konkrétně sýkora koňadra začala klást vajíčka v druhé polovině dubna, při tom v posledních letech s vysokými teplotami bylo kladení zahájeno během první poloviny dubna. V tomto roce bylo také zaznamenáno výjimečné konkurenční chování mezi sýkorou koňadrou a lejskem bělokrkým, kdy opožděné hnízdění sýkory začalo zasahovat do doby, kdy hnízdění probíhá u lejska bělokrkého. Jelikož hnízdění probíhá v budkách, docházelo ke konkurenčnímu boji o hnízdní dutinu.

sasanka plicník hloh trnka lípa jasan sýkora bříza

Aktuální informace o polních plodinách

K datu 03. 10. 2021 (hodnocení popisuje stav v týdnu od 26. 9. do 03. 10.) monitorují zpravodajové portálu intersucho.cz. Řepka ozimá byla na konci července sklizena na všech sledovaných lokalitách a v posledním srpnovém týdnu pozorovatelé začali hlásit vzcházení nově zasetých ploch.

Pšenice ozimá dosáhla sklizňové zralosti a okolní podmínky na lokalitách dovolily provést sklizňové práce v prvním týdnu měsíce srpna. Vzcházení ozimu bylo poprvé zazanamenáno v posledním zářijovém týdnu a během počátku října probíhá v deseti okresech.

Kukuřice aktuálně dosahuje silážní a sklizňové zralosti.

řepka pšenice kukuřice

Meteorologie a klimatologie

Aktuální sumy teplot v České republice

Pro vývoj rostlin a nástup fenofází je nejdůležitější teplotní suma nad 5°C. Oproti minulému roku a i dlouhodobým hodnotám je letošní suma stále níže. Uplynulý týden byl meziročně o 1,1°C chladnější. Deficit oproti minulému týdnu se příliš nezměnil. V Polabí je teplota zpožděna až o 13 dnů, na jižní Moravě většinou jsou opožděny teploty až o 3 dny. Oproti minulému roku je deficit stále významný a to v průměru okolo 207°C, což znamená zhruba jeden a půl týdne, na západě republiky jsou to až více než dva týdny. K dohnání této ztráty by bylo potřeba aspoň 40-60 nadprůměrných dnů.

Suma aktivních teplot nad 5°C k datu 04. 10. 2021, počítána od 1. 1. 2021.

mapa

graf graf graf graf graf